Marxi kérdések, mai válaszok


Ha a szobor beszélni tudna ...

A Társadalomelméleti Kollégium konferenciája
Helyszin: BKÁE III. előadó (Budapest, Fővám tér 8.)


2004. március 11., csütörtök:
Van-e alternatívája ma a kapitalizmusnak?

16:30 Szentes Tamás felvezető előadása
17:30 Kerekasztal beszélgetés a kapitalista rendszer lehetséges mai alternatívájáról
Meghívott vitapartnerek: Fokasz Nikosz, Gedeon Péter, Szentes Tamás, Szigeti Péter


Március 12., péntek:
A mai munkások helyzete: kizsákmányolás és elidegenedés aktualitása a XXI. században
10:00 Kerekasztal-beszélgetés. Meghívott vitapartnerek: Kuczi Tibor, Róbert Péter,
Szalai Erzsébet
12:30 Ebéd
14:00 Francis Wheen: Karl Marx. Könyvbemutatóval egybekötött előadás (angol nyelven).
A könyv a Napvilág kiadó gondozásában jelent meg 2004. februárjában.


Workshopok:

16:00 Büttl Ferenc: Politikai gazdaságtan

Mi a politikai gazdasagtan (mi a viszony a kozgazdasagtan es a pege kozott), mi a marxi polgazd sajatossaga, es miket gondolunk mi mindezekrol. Az alábbiakban a politikai gazdaságtan és a közgazdaságtan tárgykörökben fogok bizonyos kijelentéseket tenni (részint kutakodni). Mégpedig nem kisebb célt kitűzve, mint a politikai gazdaságtan meghatározása, alapvetően a közgazdaságtannal, mint diszciplínával való összevetés során. A politikai gazdaságtan és a közgazdaságtan különbözőségének feltárásához az igazságosság fogalmát használom, mégpedig nem az elosztásra vonatkozó szűk gazdasági, hanem a jó társadalomra vonatkozó tág filozófiai értelemben vett igazságosság fogalmat. A közgazdaságtan és a politikai gazdaságtan különbségeit nem csupán elméleti okfejtésben, de példákon keresztül is igyekszem bemutatni, hangsúlyozva a politikai gazdaságtan legtöbb irányzatának általában vett kritikaiságát, valamint kutatási területeinek, irányzatainak sokszínűségét.


16:00 Boros Csaba-Király Gábor: Az ember meghatározása Marxtól Haraway-ig a technika tükrében

A workshopon szóba kerülnek azok a gondolkodók akik a technika belső jellegét próbálták meghatározni, és az is, hogy ugyanezen gondolkodók, hogyan határozták meg az ember "igazi" természetét. A fő kérdés tehát, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a kétfajta lényeg - a technikáé és az emberé - és ezek milyen elméleti tereket, határokat jelölnek ki.


16:00 Kiss Viktor: Módszer és történelem: alapvetések a Gazdasági-filozófiai kéziratoktól a Tőkéig

Marx saját legfontosabb érdemének soha nem azt tekintette, hogy az osztályharc tényét és annak szabályait feltárta, mert ez már korábban nagyrészt rendelkezésre állt. Igazi érdemének mindig a módszertant tekintette, amely a történelem materialista és dialektikus felfogása néven vonult be a köztudatba. De létezik-e valójában ilyen módszer és mennyiben aktuális ez ma? Ezt nézzük végig a legfontosabb művek közül néhány kulcsgondolat segítségével.


17:00 Kodaj Dániel: Vita a pozitivizmusról - alapkérdések, és ami megmaradt belőlük

A marxistákat gyakran éri a szektásság vádja: rendületlenül őrizgetik a hittételeiket - mondják róluk -, és más irányzatokkal csak annyiban foglalkoznak, hogy maguk közt "kritikailag" lemosolyogják őket. A havanas évek elején a német szociológiában lezajlott ún. "pozitivizmus-vita" érdekes kivételt jelent ez alól: nem kevesebb történt itt, mint hogy popperiánusok és dialektikus marxizmus hívei próbáltak szót érteni egymással arról, hogy mi a tudomány, és hogyan kell művelni. Bár a vita sokkal inkább hiperintelligens sárdobálásra és kölcsönös hátbatámadások sorozatára emlékeztet, talán ma sem érdektelen anyag. Az előadáson az alapkérdések és fő ütközőpontok felvázolására teszek kísérletet, elsősorban Jürgen Habermas és Hans Albert hozzászólásai alapján, kiegészítve Habermas korabeli Marx-tanulmányaival, melyek a Theorie und Praxis-ban jelentek meg.


17:00 Huszár Ákos: Civil társadalom és kritikai elmélet

Az elmúlt évtizedekben a legkülönbözőbb ideológiai és földrajzi helyeken, mind elméleti, mind gyakorlati szintéren különös népszerűségeknek örvendett a civil társadalom fogalma. Dolgozatomban Jean Louis Cohen és Arató András erőfeszítéseit próbálom bemutatni, amellyel a civil társadalom olyan - a későkapitalista, differenciálódott társadalmakkal kompatíbilis - fogalmát igyekeznek kidolgozni, amely kivezet a kritikai elmélet alapvető trilemmájából: forradalom, reform, vagy belenyugvás


19:00 Filmvetítés (TEK klub - Ráday u. 43-45. 5. emelet)

21:30 Zárómulatság - Szilvakék Paradicsom (XIII. Pannónia u. 9.)Kapcsolódó programok:

Március 2. kedd 19.00, TEK
Kiss Viktor: Új antifasiszta doktrína

Március 9. kedd 19.00, TEK alagsor
Kiss Endre: Marxok és marxizmusok

Március 19-21., péntek-szombat-vasárnap, TEK
Juhász János - Vígh László: Marx mesterkurzus

Marx Károly szobra a
   Közgázon